Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводно обслужване > Библиотека > Амортизационен фонд

Оценка, амортизация и отчитане на основни средства

Амортизационен фонд

При социалистическото стопанство амортизациите не са вече обект на политиката на отделното стопанско предприятие, а такъв на единната държавна амортизационна политика, продиктувана от целите, задачите и интересите на капиталното строителство. Чрез образувания при БИБ общ амортизационен фонд за възстановяване амортизациите се превръщат в източник на финансиране и кредитиране на капиталното строителство наред с другите основни източници, а именно:  Единния държавен бюджет

2. Собствените средства на инвеститорите и

3. Банковия кредит.

Следователно амортизациите са един от източниците на социалистическото възпроизводство и разширение на основния фонд. Сталин в произнесената от него на 9 февруари 1946 г. реч в Москва между другото казва: „Един от източниците за създаването на тежката индустрия безспорно са амортизациите."

Материята относно набирането, отчитането и оползотворяването на средствата на амортизационния фонд се урежда от влязлата в сила от 1 януари 1950 г. и обнародвана в Д. в., бр. 240 от 17. X. 1949 Наредба за амортизационните норми, както и от нейните изменения и допълнения, обнародвани в Д. в., бр. 200 от 24. VIII. 1950 и в Известия, бр. 31 от 17.IV. 1951. Тази наредба отмени Наредбата за набиране, планиране и използуване на средствата за основен ремонт на основните средства на стопанските предприятия (Д. в., бр. 180 от 14. VIII. 1948), както и всички издадени до влизането й в сила постановления, правилници и наредби, които й противоречат.

Според § 4 от тази наредба предприятията са задължени да извършват два вида амортизационни отчисления:

а) амортизационни отчисления за възстановяване;

б) амортизационни отчисления за основен ремонт. Предприятията извършват тези отчисления, въз основа на установените със същата наредба норми по таблици, приложени към нея.

По силата пък на § 14 от наредбата амортизационните отчисления се внасят ежемесечно до 10-то число на следващия месец, както следва:

а) за възстановяване на основните средства - в БИБ;

б) за основен ремонт на основните средства - в БНБ.

Амортизационните отчисления за основен ремонт на строителните и монтажните организации се внасят също в Българска инвестиционна банка.

Първият вид вноски образуват именно средствата на амортизационния фонд за възстановяване.

На това място ние не навлизаме в подробности по устройството и функциите на този фонд. Задоволяваме се само да разгледаме отчитането му в; самите предприятия, който въпрос нарочно поставяме на първо място, а след това самата същност на фонда. Останалите въпроси ще намерят място при разглеждане на материята относно амортизационните норми, амортизационните методи и т. н. Изоставяме също така и въпросите, отнасящи се до амортизационния фонд за основен ремонт.

Пресметнатите при спазване на съответните постановления от наредбата местни амортизационни отчисления и внасянето им в посочените банки дават място на следните счетоводни операции в промишленото предприятие:

1. Дебит сметка „Основно производство” - (даваме примери само с едно производство)

Кредит сметка „Амортизационен фонд" подс/ка „Вноски за възстановяване" подс/ка „Вноска за основен ремонт"

Амортизационни отчисления за м. . . . . съгласно специална ведомост

2. Дебит сметка „Амортизационен фонд" подс/ка „За основен ремонт"

Прехвърлени в края на месеца амортизационни отчисления за основен ремонт.

'Кредит сметка „Амортизационен фонд за основен ремонт".

3. Дебит сметка „Амортизационен фонд"

подс/ка „За възстановяване", внесени в БИБ амортизационни отчисления за възстановяване за м.. . .

Кредит сметка „Разчетна сметка в БНБ".

4. Дебит сметка „Особена сметка за основен ремонт", внесени в БН Банка амортизационни отчисления за основен ремонт за м.....

Кредит сметка „Разчетна сметка в БИБ".

'Как се очертава сега същността на този фонд? От торните счетоводни операции виждаме преди всичко, че пресметнатите амортизационни отчисления биват внасяни (а и така нарежда § 14 от наредбата) в БИБ, където е и образуван един общодържавен амортизационен фонд за възстановяване на основни средства. Съгл. § 18 от същата наредба внесените в БИБ амортизационни отчисления за възстановяване се използуват за капитални вложения съобразно предвижданията в годишните и тримесечните планове на предприятията и ведомствата в съгласие със съответните наредби за финансиране на капиталните вложения. При това, както предписва § 31 от същата наредба, всички предприятия са задължени да представят в определени срокове необходимите сведения за планиране на амортизационните отчисления, изисквани от Министерството на финансите и Българската инвестиционна банка. Последната, както и БНБ дават на Държавната планова комисия и Министерството на финансите периодични сведения за набраните средства от амортизационни отчисления (§ 32).

От горните предписания на Наредбата за амортизационните норми става напълно ясно, че средствата на амортизационния фонд за възстановяване са предназначени единствено за нуждите на капиталното строителство, чийто план се включва в народностопанския план. Тези средства не могат и не бива в никой случай да бъдат изразходвани за цели, чужди на капиталното строителство. Това би смутило ритмичното изпълнение на народностопанския план. Би могло да доведе до диспропорция в развитието на отделните отрасли на народното стопанство.

Контролът върху правилното пресмятане и своевременното внасяне на амортизационните отчисления, както и върху използуването на средствата на фонда се упражнява от страна на БИБ и БНБ. Освен това всички финансови органи, инспекторите на банките, контролните органи на обединенията, съюзите и ведомствата са длъжни, когато ревизират предприятията, да проверят дали амортизационните отчисления са правилно пресметнати и своевременно внесени в БИБ и БНБ и дали са спазени постановленията на наредбата. Освен това те са длъжни да отбелязват в акта констатираните нарушения, препис от който акт трябва да изпратят на БИБ и БНБ. За невнесените в определения срок амортизационни отчисления отговорните лица плащат глоба.

Предприятието е длъжно да внесе амортизационните отчисления дори и тогава, когато то е финансово затруднено. Ако това бъде установено при ревизия от страна на БИБ, съотв. БНБ, въпросът бива отнасян до висшестоящата организация, която е длъжна да го разреши, като намери средства за тази цел (§ 29, ал. III от наредбата).

При така устроения и строго контролиран амортизационен фонд за възстановяване социалистическото предприятие винаги може да разчита, че ще получи необходимите средства за възстановяване на изхабените му основни средства или за снабдяването му с допълнителни такива. В това именно се състои една от съществените разлики между амортизационния фонд за възстановяване на социалистическото предприятие и амортизационния фонд за възстановяване на капиталистическото предприятие.

В условията на капитализма предприятията не внасят амортизационните отчисления в държавната банка, защото не съществува и поради частната собственост не би могъл да съществува общ. амортизационен фонд. Не внасят дори тези отчисления по специална собствена сметка в частна банка, а ги оставят на оползотворение в самото предприятие. По такъв начин средствата на амортизационния фонд заедно с всички Останали средства носят всички рискове, на които е подхвърлено капиталистическото предприятие. Тези рискове се засилват особено много през време на стопански кризи. Тогава бързото спадане на цените и предизвиканите поради това загуби засяват заедно с останалите средства и тези на фонда. Същият може да бъде засегнат и от настъпило морално изхабяване на основните средства.

За да превъзмогнат макар и временно настъпилите по тези и разни други причини затруднения, капиталистическите предприятия прибягват в такива случаи до прилагане на най-различни мерки. Така например не възстановяват изхабените си основни средства или пък за да ги възстановят, извършват всевъзможни финансови операции - сключване на банкови заеми, увеличаване на основния капитал чрез привличане на нови съдружници или кова емисия на акции, сливане и т. н. Други пък предприятия прибягват до валоризиране на фонда, като го привеждат към златна валута и пр. Но всички тези методи дават само временни резултати.

При социалистическото стопанство амортизационният фонд за възстановяване не е подхвърлен на подобни колебания, защото, както отбелязахме вече, неговите средства са вложени в държавната банка, нямаме кризи, а при това имаме здрава валута. Напротив, този фонд расте наравно с внасяните от предприятията амортизационни отчисления.

Нарастването на амортизационния фонд за възстановяване в социалистическото стопанство зависи и от увеличенията на самия основен фонд. „Там, където има голям постоянен капитал, следователно също голям основен капитал, там в тази нает от стойността на продукта, която възстановява изхабяването на основния капитал, съществува фонд на натрупвания; той може да бъде използван от този, който го употребява за влагане в нов основен капитал (или също в оборотен капитал), без за това да се взема от тази част на натрупването нещо от принадената стойност. Вж. Мак Келок. Този фонд на натрупвания не съществува при тези степени на производството и в тези нации, където няма голям основен капитал. Този пункт е важен. Това е фондът за постоянни разходи за подобрения, разширения и т. н.

Нарастването на амортизационния фонд за възстановяване зависи не само от нарастването на основните средства, но също така и от доброто им съхраняване и използуване, в който случай тяхното физическо изхабяване е по-малко от пресметнатите амортизационни отчисления. Правилното използуване и съхраняване на основните средства продължава техния служебен срок, а това значи в амортизационния фонд за възстановяване да постъпят амортизационни отчисления в по-голям, от предвидения размер. Това значи още натрупвания и в амортизационния фонд за основен ремонт, защото при по-доброто стопанисване на тези средства намаляват и разходите за тяхното ремонтиране. Натрупванията се увеличават още и поради това, че грижливото, социалистическото отношение към основните средства създава възможности за рационално използуване на (Производствените им мощности, а това означава намаляване себестойността на продукцията, увеличаване рентабилността на предприятието. Тук извиква обаче въпросът за кадрите, които са един от решаващите фактори, определящи максималното използуване на техниката. „Може да има първокласна техника, първокласни заводи и фабрики, но ако няма хора, способни да овладеят тази техника, вашата техника така и ще си остане гола техника. За да може новата техника да даде своите резултати, трябва освен това да има още хора, кадри от работници и работнички, способни да възглавят техниката й да я тласнат напред. Зараждането и разрастването на стахановското движение означава, че у нас вече са се създали такива кадри сред работниците и работничките. Преди две години партията каза, че с построяването на нови заводи и фабрики и снабдяването на вашите предприятия с нова машинария ние извършихме само половината от работата. Партията каза тогава, че ентусиазмът при строителството на новите заводи трябва да се допълни с ентусиазма за тяхното усвояване, че само по такъв начин работата може да се доведе докрай." Задачата следователно е да се положат и това са най-големите грижи на партията и правителството, всички усилия за създаване на масови кадри от квалифицирани работници, които бързо да усвояват прогресивната техника. Да култивираме у тези кадри социалистическа съзнателност за съхраняване на обществената собственост. В беседата си е металурзите, състояла се на 26 декември 1934 г., ето още какво казва Сталин: „пред нас стоеше дилемата или да започнем в училището с обучението на хората в техническа грамотност и да отложим с 10 години производството и масовата експлоатация на машините, докато в училището не се подготвят технически грамотни кадри, или да пристъпим незабавно към създаване на машини и да развием масово тяхната експлоатация в народното стопанство, като в самия процес на производството и експлоатацията на машините обучим хората в техниката, подготвим кадри. Ние избрахме втория път. За 3 години ние създадохме кадри от технически грамотни хора както в областта на производството на машини от всякакъв вид (трактори, комбайни, танкове, самолети. и т. н.), така и в областта на тяхната масова експлоатация. Това, което е било направено в Европа в продължение на десетки години, ние съумяхме да го създадем в незавършен вид и в основи в течение на 3-4 години. Издръжката и преразходите, счупванията на машини и др. загуби са покрити с лихвите. На тази основа се ускори индустриализацията на нашата страна."

Амортизационните отчисления, а оттам и общият амортизационен фонд за възстановяване, които са едновременно и източници за натрупвания, са още проблема на разширеното социалистическо възпроизводство, която проблема поради необходимостта от реконструкция на селското стопанство и индустриализацията на нашата страна да се извършат е най-бързи темпове е от решаващо значение. Сталин, развивайки и разширявайки марксистко-ленинската теория за възпроизводството, посочи огромното значение на натрупванията. „На нас е, нужно - казва той - да движим напред нашата промишленост. Ние трябва да разширяваме нашата индустрия с колкото се може по-бързо темпо, да увеличим броя на работниците двойно, тройно. Ние трябва да превърнем нашата страна от земеделска в индустриална страна и колкото по-бързо - толкова по-добре. Но за всичко това трябват големи капитали.

Ето защо въпросът за натрупването за развиване на индустрията, въпросът за социалистическото натрупване придобива сега за нас първостепенно значение."

 

Нашите офиси в страната

Партньори