Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводно обслужване > Библиотека > Амортизационни методи

Оценка, амортизация и отчитане на основни средства

Амортизационни методи

Съществуват най-различни методи за амортизиране на основните средства, например: метод на неамортизиране, безпринципна амортизация, наричана още амортизация по желание, амортизиране според печалбата, според използуването, амортизация от възстановителната стойност, остатъчната стойност, първоначалната стойност и т. н. Ние ще разгледаме само някои от тези методи.

1.Амортизиране според използуването. При този метод изхабяването на основните средства и самото им използуване "са неразривно свързани, т. е. размерът «а амортизационната квота за всеки отделен отчетен период се обуславя от степента на използуването на основните средства. Малко са обаче случаите, при които изхабяването се обуславя изключително от използуването. Напротив, съществуват много още моменти, от които зависи в една или друга степен изхабяването. Ето защо този метод би намерил приложение само в ония предприятия, при които изхабяването на основните им средства или само на някои от тях се дължи изключително на използуването, а останалите фактори, като време, атмосферни влияния, начин на използуване и др., не оказват абсолютно никакво влияние. Такива предприятия са например минните.

2. Амортизация от възстановителната стойност. Този метод, числящ се към методите с неравномерни квоти и представляващ по-скоро теоретически интерес, отколкото- практическо приложение, взема за основа стойността, която предприятието би заплатило за основното средство, ако то бъде възстановено към деня на балансовата дата или след изтичането на неговия служебен срок. Той си служи значи с два Вида възстановителна стойност:

1. Възстановителна стойност, когато основното средство стане напълно негодно и трябва да бъде заменено с ново, и

2. Възстановителна стойност в деня на съставянето на баланса през отделните отчетни години.

Този метод, прилаган в капиталистическите страни, застъпва идеята за съхранението на субстанцията. В един случай обаче трябва да бъде запазена капиталовата субстанция, а в друг - само необходимата за техническата производителност имуществена субстанция. В това именно отношение методът търпи критика, а оттам и различни, оформили се в литературата мнения относно неговата същност и приложение.

3. Амортизация от първоначалната стойност с еднакви квоти. Характеризира се по това, че при определяне на амортизационната квота за основа служат срокът на използваемостта и първоначалната стойност на основното средство, намалена е вероятната стойност, която би се получила за него в края на същия срок, наречен още служебен срок, ликвидационен срок и т. н. Получената по такъв начин сума, разделена на общия брой на годините на служебния срок, дава амортизационна квота. Поясняваме това с пример: едно предприятие доставя машина, чиято покупна (фактурна) стойност възлиза на 50 000 лв. Заплатило е за транспортните, монтажни и др. разноски 5000 лв. Според проспектите, а и според практиката служебният срок на машината е определен на 10 години при вероятна остатъчна стойност ЗОСО лв. и демонтажни разноски 1000 лв. Да се определи еднаква амортизационна квота за всички амортизационни периоди.

При тези данни получаваме следната сметка:

Покупна стойност                                         лв. 50 000

Разноски по доставката и монтажа           лв. 5000

Първоначална стойност                              лв. 55 000

Остатъчна стойност                                     лв. 3 000

лв. 52 000

Демонтажни разноски                                   лв. 1000

Стойност на амортизиране                        лв. 53000

Амортизационна квота    

Излизайки от тази сметка, установена е формулата

, в която:

А означава амортизационна квота;

П - първоначална стойност;

U - остатъчна стойност, намале: а с демонтажните разноски n  = години на служебен срок.

Установената формула не включва разноските за необходимия през амортизационния период основен ремонт, а това й придава един несъвършен вид, тъй като основният ремонт възстановява, макар и частично изхабяването на основните средства. Щом като това е така, и стойността на този ремонт подлежи също на амортизиране. Като прибавим този елемент, горната формула ще добие следния вид:

в която -

Р означава стойност на основния ремонт през време на служебния срок.

Методът на амортизация от първоначална стойност с еднакви квоти има своите преимущества и недостатъци. Преимуществата му обаче са твърде големи и имат особено практическо значение, по която причина той е предпочитан пред останалите методи. В СССР и у нас той е узаконен и следователно той е задължителен.

Измежду преимуществата на разглеждания метод следва да отбележим на първо място това, че предлага възможности за лесно и бързо обхващане изхабяването на основните средства, обезпечава тяхното възстановяване, при условие че то стане след изтичане на служебния им срок и че възстановителната стойност не ще бъде по-висока в него момент от първоначалната. Безспорно неудобствата, предизвикани от необходимост та дадено основно средство да бъде по разни причини сменено и ликвидирано преди изтичане на служебния му срок, не могат да бъдат отстранени с прилагането на този метод въпреки неговата практичност и целесъобразност. Периодичното преглеждане обаче на основните средства във връзка е тяхното състояние, развитието на техниката, технологията и организацията на производството, както и във връзка с новонабавната им стойност би допринесло значително за отстраняване недостатъците на метода, тъй като ще даде възможност да се коригират амортизационните норми и съответните квоти. И колкото служебният срок на дадено основно средство е по-дълъг, толкова въпросното преглеждане е по-наложително. Наистина това преглеждане създава известни затруднения, но то е оправдателно поради необходимостта изхабяването на основните средства да бъде правилно обхванато и в амортизационния фонд да постъпят достатъчно средства за тяхното възстановяване. Схващането, че подобно проучване и коригиране на амортизационната норма не се налага, тъй като при прилагане на този метод амортизационните отчисления са винаги по-големи от сумата, която е необходима за възстановяване основните средства, и че поради това амортизационният фонд при социализма е едновременно и като източник на разширеното възпроизводство, не е издържано. Напротив, ние намираме, че точно поради това периодичното проучване на основните средства се явява като крайно необходимо и от особена важност за успешното развитие на социалистическото стопанство.

Проучването на основните средства, имайки за задача да запази жизнените сили на предприятието, е твърде важно мероприятие. Натоварените с тази задача лица трябва да вложат в работата си пълна компетентност, съзнание и добросъвестност, да вземат под съображение всички условия, при които предприятието провежда стопанската си дейност, положението на същото и т. н. Необходимо е при това да се търси в случая помощта и сътрудничеството на външни лица - специалисти, хора на науката и т. н.

В заключение считаме за необходимо да отбележим, че поради различните схващания за стопанската същност на амортизациите и задачите, които им се възлагат, в литературата съществуват най-различни класификации за видовете амортизации и амортизационни методи. Една твърде сполучлива класификация в това отношение дава проф. Ранков в неговия труд „Амортизациите като калкулативни разноски", която класификация е изградена от калкулативно гледище.

 

Нашите офиси в страната

Партньори