Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводно обслужване > Библиотека > Излезли от експлоатация основни средства

Оценка, амортизация и отчитане на основни средства

Оценка и отчитане на излезли от експлоатация основни средства

Основните средства могат да излязат от експлоатация поради:

  • физическо изхабяване преди или след изтичането на служебния им срок;
  • стихийно бедствие;
  • безвъзмездно преотстъпване на други предприятия;
  • по вина на материално отговорните лица;
  • излезли от експлоатация основни средства поради физическо изхабяване.

В този случай се казва, че имаме ликвидация на основни средства. Тя се установява с акт, наречен акт за ликвидация на основни средства. В него между другото следва да бъдат изложени и причините, които налагат ликвидацията на основното средство. За да започне ликвидирането на основно средство, актът трябва да бъде одобрен от висшестоящата организация.

Счетоводните операции по отчитане на ликвидирането на основните средства са дадени подробно на стр. 21 от Ръководството по сметкоплана на промишлените предприятия, както и приложението към същото ръководство, съдържащо кореспонденцията по основните стопански операции на производственото предприятия (стр. 175 и следващите). С тези счетоводни операции ние не ще се занимаваме.

На това място се спираме само на някои съдържащи се във въпросното ръководство положения относно оценката на основни средства в ликвидация.

На стр. 21 от това ръководство е казано, че „по дебита на сметка „Ликвидация на основните средства" се отнася първоначалната стойност на ликвидираните основни средства и разходите, свързани със самата ликвидация: по разглобяването (демонтирането) и пр., а също и фундаментите на демонтираните машини". Ние мислим, че в случая имаме неправилна редакция, защото стойността на фундамента на дадена машина е елемент на нейната първоначална стойност. Същият не се отчита в отделна аналитична сметка, а в тази на самата машина, където може да е даден и като отделно перо. Тъй или инак по силата на т. 9 от Наредбата за счетоводните отчети и баланси неговата стойност се включва в първоначалната стойност на машината, предварителното устройство и т. н. Това положение следва да бъде коригирано при едно трето издание на въпросното ръководство.

По-нататък на същата 21-а страница е казано, че „отчитането на демонтираните машини, които постъпват на склад като запасни, се извършва само чрез преместването на картите в картотеката от групата на намиращите се в действие основни средства в групата на основните средства в запас и бездействие". От този текст се вижда, че в случая имаме само прехвърляне на основно средство от една група в друга, и то без дори да бъде съставена счетоводна статия. Нова оценка следователно не се изисква. Ние мислим обаче, че този текст е неправилен, защото в случая в склада постъпват само демонтираните машини, предавателните устройства и пр., но не и фундаментите, ако има такива, чиято стойност е била включена в първоначалната стойност на демонтираните основни средства. По този въпрос ние посочихме вече нашето становище в § 7. И в тази точка следователно казаното ръководство търпи поправяне.

На стр. 176 от ръководството се говори за възстановителна стойност на ликвидираните основни средства, докато на стр. 21 за същия случай е употребен изразът „първоначална стойност". Има значи явно противоречие между тези два текста, което противоречие подлежи също на изправяне. Ние мислим, че в случая се касае до първоначалната стойност.

а) Излезли от експлоатация основни средства  поради  стихийно  бедствие

Въпросът за ликвидиране на погинали или станали негодни поради стихийни бедствия (пожар, наводнение, земетръс, ураган и др.) основни средства се урежда с текста на стр. 21 и посочената на стр. 176 кореспонденция на сметките в Ръководството по сметкоплана на   промишлените предприятия, според който това отчитане се извършва по сметка „Ликвидация на основни средства". Но според нас и тук има известна неясност и непълнота.

Първата от тях е, че в казаното ръководство липсва положение, уреждащо отчитането на получените от ДЗИ суми като компенсация за понесените от предприятието загуби от стихийното бедствие. Ние мислим, че такива суми трябва да минат по кредита на сметка „Ликвидация на основни средства", но същите, след спадане на разходите, свързани с ликвидирането на предизвиканите от стихийното бедствие последици, подлежат на внасяне в БИБ по фонда „Вътрешни ресурси". Също така подлежат на внасяне по този фонд и добитите суми от продажбата на ликвидираното по такъв начин основно средство, както и стойността на добитите от него и задържани за използуване от предприятието материали, оценени по цени на възможната им продажба или за използуването им.

На стр. 176, статия 13 от ръководството е казано, че сметка „Ликвидация на основни средства" трябва да бъде дебитирана срещу кредитиране на сметка „Основни средства" с възстановителната стойност на засегнатото от стихийното бедствие основно средство. На стр. пък 21-а от същото ръководство се говори за първоначална стойност. И в случая имаме несъгласуваност. Трябва да приемем първоначалната стойност като такава, която следва да бъде отразена по въпросните две сметки, освен ако основното средство не е фигурирало в баланса по възстановителната стойност. В такъв случай цитираният текст трябва да бъде разширен и уточнен.

б) Излезли от експлоатация  основни средства поради безвъзмездно преотстъпване на друго предприятие

Поводите за това преотстъпване на основни средства, както и формалностите по неговото извършване ние разгледахме в § 6, т. б на настоящата ни работа. Казаното в този параграф относно оценката важи и за случая.

Да минем сега на въпроса за отчитане на преотстъпените по този начин основни средства.

Според посочената на стр. 175 от ръководството кореспонденция на сметките трябва да бъдат съставени следните счетоводни статии:

В този смисъл е и окръжно № 127 от 31. X. 1951 г. на БИБ.

1 Дебит сметка „Уставен фонд" - съответна подс/ка

Кредит сметка „Основни средства" - съответна подс/ка - в размер на възстановителната стойност (според нас по първоначалната стойност).

2 Дебит сметка „Изхабяване на основни средства" - съответна подс/ка - е размер на извършените до момента амортизации.

Кредит сметка „Уставен фонд" - съответна подс/ка.

От тези счетоводни операции се вижда, че отчитането на безвъзмездно преотстъпените основни средства не се отразява първоначално по сметка „Ликвидация на основни средства", а направо по сметка „Уставен фонд", което значи, че фактът на преотстъпването не се счита за ликвидация на основното средство.

С подобно разбиране ние не сме съгласни. Ако излезем от етимологията на думата „ликвидация" (liquidation), това означава приключвам е нещо, освобождавам се от нещо независимо по какъв начин. А безвъзмездното преотстъпване на основни средства е именно акт от подобно естество. Наистина в техните досегашни функции тези основни средства ще бъдат използувани от придобилото ги предприятие, но за преотстъпващото ги предприятие същите основни средства са вече ликвидирани и не съществуват такива в неговия актив. По тази именно причина ние намираме, че разглежданата операция трябва да намери преди всичко отражение по сметка „Ликвидация на основни средства", след което салдото по нея да мине в дебита на сметка „Уставен фонд".

По сметка „Ликвидация на основни средства" следва да се отчитат още и излезлите от употреба основни средства по вина на материално отговорните лица.

Отчитането на безвъзмездно преотстъпени основни средства по сметка „Ликвидация на основни средства" се налага още и поради съображения на счетоводна яснота и точност. По такъв начин тази сметка би ни дала представа за излезлите по една или друга причина завинаги от експлоатация основни средства, както и за условията, при които е станало излизането. Разбира се, тук не ще се отчитат излезлите основни средства в запас.

 

Нашите офиси в страната

Партньори