Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводно обслужване > Библиотека > Инвентарна номерация на основни средства

Оценка, амортизация и отчитане на основни средства

Инвентарна номерация на основни средства

За правилното отчитане на основните средства, както и за контролиране на тяхното използуване дадените им и вписани в отчетните документи и счетоводните книги наименования не са достатъчни поради това, че в дадено предприятие могат да съществуват по няколко единици от един и същ вид. Така предприятието би могло да притежава няколко помещения за складове на резервни части, материали и т. н. Простото означаване „склад на резервни части", „склад на материали" и т. н. за разграничаване на наличностите и движенията в тия складове. Предприятието може да разполага с няколко машини, мотори и други от една и съща марка, тип, мощност. Макар и еднородни, все пак има разлика помежду им, която може да се дължи на тяхната,нееднаква доставна стойност, степента на изхабяването им и други причини. Следователно има различие в самата стойност на тези основни средства. За правилното им отчитане е необходимо тяхната индивидуалност да бъде точно и ясно очертана и с това да добият те характер на инвентарни, обекти, изпълняващи самостоятелно или заедно със зачислени към тия предмети определени функции. За тази цел има най-различни средства, от които най-практично е номерацията. В Съветския съюз има две системи за номериране на основните средства;

а) инвентарна или предметна номерация, която се състои в това, че всеки отделен предмет получава свой номер и го запазва, докато се води в счетоводните книги на предприятието;

б) номерация на отделни инвентарни обекти, провеждана обикновено в поредно-серийна система, състояща се в това, че номерирането на инвентарните обекти се извършва по реда на тяхното постъпване в предприятието и че всяка група основни средства има отделна серия номера.

Отбелязването на инвентарните номера върху основните средства става по най-различни начини: чрез прикрепване към тях на метални пластинки, върху които е пресуван номерът,  написване на номера с трайни бои или чрез изгаряне, пресуване и т. н. Номерирането трябва да бъде трайно, да .не се заличава, да не влошава външния вид и качеството на основното средство.

Освен номерацията употребяват се още разни символи за разграничаване на групите, подгрупите и символи с определено значение.

С инвентарните номера и символи си служи най-често първичната отчетност и с това тя се улеснява неимоверно много. В счетоводните книги обаче освен инвентарните номера и символите трябва да бъдат вписани и останалите характерни белези на основните средства, които ги очертават като инвентарни обекти. Например: „склад за горивни и смазочни материали" № 1, трактор марка ДТ-54, фабричен номер 56786, серия А, мощност 75 конски сили и т. н. Вписването на тези белези е от съществено значение за правилното отчитане на основните средства, на амортизацията и основния ремонт.

Въвеждането на инвентарните номера и въобще на инвентарната номерация улеснява твърде много счетоводната работа и е  особено пригодно за машинното счетоводство.

 

Нашите офиси в страната

Партньори