Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводно обслужване > Библиотека > Класификация на основните средства

Оценка, амортизация и отчитане на основни средства

Класификация на основните средства

В литературата, както и в практиката има най-различни класификации на основните средства. Ние възприемаме най-често срещаната в съветската счетоводна литература класификация, в основата на която е залегнал икономическият принцип. „Наличието или отсъствието на връзка с производствения процес - казва Жебрак - и назначението или ролята на едни или други предмети от основните средства в сферата на производството или в сферата на обръщението, или в сферата на потреблението - ето онзи признак, който трябва да легне в основата на класификацията." В съветската литература класифицират основните средства и според тяхната: 1) принадлежност; 2) предназначение и 3) използуване.

Според принадлежността им основните средства се подразделят на: 1) собствени и 2) наети. Собствени средства са тия, които, както отбелязахме вече, държавата в лицето на Министерския съвет е предала безвъзмездно на предприятието за ползуване, като видът и количеството им са били съобразени с поставените планови задачи на предприятието. В процеса на работата на предприятието тези средства могат да бъдат допълвани от държавата също безвъзмездно или преотстъпвани на други предприятия, ако станат излишни поради промяна на плановите задачи.

Ако вземем за основа предназначението на основните средства, те могат да се разделят на: 1) с производствено предназначение, и 2) с непромишлено и културно-битово предназначение..

Всяка една от тези основни групи има свои подгрупи. Посочваме подгрупите, както са дадени в Типовия сметкоплан и ръководство за отчитане основната дейност на промишлените предприятия от общодържавно значение, без да навлизаме в подробности.

В състава на основните средства с производствено предназначение влизат следните подгрупи: 1) земи; 2) здания; 3) съоръжения; 4) силови машини; 5) работни машини и апарати; 6) предавателни устройства; 7) транспортни средства; 8) инструменти и приспособления; 9) стопански инвентар; 10) капитални вложения в горски, водни и землени участъци и 11) основни средства в запас (нови и употребявани), намиращи се в складовете на предприятието, както и недомонтираните основни средства в бездействие или временно бездействуващи.

В групата основни средства с непромишлено и културно-битово предназначение влизат следните подгрупи: 1) земи; 2) основни средства на жилищно-комуналното стопанство; 3) основни средства за културно-битово обслужване; 4) основни средства за здравеопазване; 5) търговско-снабдителни основни средства и 6) селскостопански основни средства. Тук се включват и Продуктивните животни, като: едър рогат добитък, свине, овце, кози и Др. Животните, предназначени за клане, и младите животни се отчитат по сметка „Млади животни и животни за угояване".

Ако вземем за основа използуването на основните средства, бихме могли да ти подразделим още на: 1) действуващи и бездействуващи основни средства. Първите от тях се намират в употреба и вторите - в запас като нови или на консервация (временно преустановени). Тук спада още неексплоатираният инвентар, предназначен за замяна на бракувани инвентарни предмети.

Ако изходим пък от чл. 11 на Закона за собствеността, основните средства можем да разделим още на: 1) недвижими и 2) движими основни средства.

 

Нашите офиси в страната

Партньори