Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Оценка, амортизация и отчитане на основни средства

Определение

Стопанската дейност на промишленото предприятие би могла да обхване няколко сектора:

  • материално-техническо снабдяване;
  • производство - основно, спомагателно и допълнително;
  • реализация;
  • капитално строителство;
  • жилищно и културно-битово обслужване на работниците и служащите.

За осъществяваме на тези дейности предприятието трябва да разполага не само с парични и стоково-материални ценности, но и с основни средства - средства на труда. „Това е нещо или комплекс от неща, казва Маркс, които работникът вкарва между себе си и предмета на труда и които му служат в качеството на проводници на неговите въздействия върху дадения предмет." „Освен нещата казва по-нататък Маркс, които посредничат при действието на труда върху неговия предмет и поради това по един или друг начин служат за проводници на дейността, трудовият процес в по-широк смисъл наброява между своите средства всички предметни условия, които изобщо са необходими, за да може този трудов процес да се извърши. Те не влизат непосредствено в него, но без тях той или съвсем не може да протече, или протича само в несъвършен вид." Такива средства на труда според Маркс са земята като всеобщо средство на труда, машините, съоръженията, сградите, каналите, пътищата и др.

Съвкупността на тези средства на труда от гледище на счетоводството и планирането дава представа за основните средства на предприятието.

Към основните средства спадат и средствата, които обслужват обръщението,- както и тези с жилищно и културно-битово предназначение.

В литературата съществуват най-различни определения на понятието „основни средства". Едни от авторите вземат за основа формата на средствата, а други - предназначението им. И според това едни и същи средства могат да бъдат отнесени към групата „основни средства" или към групата „оборотни средства". Други автори вземат за основа естеството на средствата и това, дали са движими, или недвижими предмети.

Като основа на класификацията на средствата най-правилно е да бъде взета тяхната функционална роля в процеса на възпроизводството. Така например една машина, монтирана в цеха на предприятието или дори намираща се временно в неговия склад, но с предназначение за производствените му цели, т. е. да бъде пусната в действие след известно време, е основно средство за това предприятие. Същата машина, намираща се в склада на дадено предприятие като негова готова продукция, т. е. предназначена за реализация, има вече характер на оборотно средство за същото предприятие.

В страни, където законодателят се е постарал с някои закони да даде определение на понятието „основни средства", споровете в това отношение поне за практиката са прекратени. Така например в чл. 15 от Указа за държавните предприятия, обнародван в Известия, бр. 82 от 12 октомври 1951 г., поправка бр. 85 от 23. X. с. г., е казано, че уставният фонд на предприятието се състои от основни средства и оборотни средства, които са предоставени от държавата съобразно плановите задачи на предприятието. Чл. 16 от същия указ пояснява от своя страна, че към основните средства на предприятието спадат машините, движимите и недвижимите имоти, съоръженията и др.

Основните средства на промишленото предприятие и въобще основните средства на всички видове предприятия съставят тяхната материално-техническа база.

Социалистическата държава, като взема предвид огромното значение на материално-техническата база за развитие на народното стопанство по пътя на комунизма, полага непрестанни усилия за бързото снабдяване на своите предприятия с нови, по-усъвършенствувани основни средства. Тя се стреми още да движи все по-напред механизирането на тежките и поглъщащи много труд работи, както и да създаде възможности за комплексна механизация на производствените процеси.

Огромното значение на механизацията за социалистическото строителство е силно подчертано от Сталин, който казва: „ . . . механизацията на трудовите процеси е оная нова за нас и решаваща сила, без която не може да се издържат нито нашите темпове, нито новите мащаби на производството."

Трябва да отбележим, че при социализма снабдяването на предприятията с основни средства се извършва планово, докато при капитализма това става стихийно. Стремежът за по-голяма печалба, цикличният ход на възпроизводството, кризи-сите и конкуренцията са характерните явления на капиталистическото стопанство, които обуславят снабдяването на капиталистическите предприятия стихийно с нови основни средства. Следователно и в това отношение социалистическото стопанство превъзхожда капиталистическото.

 

Нашите офиси в страната

Партньори