Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводно обслужване > Библиотека > Способи за осчетоводяване на амортизации

Оценка, амортизация и отчитане на основни средства

Способи за осчетоводяване на амортизации

В литературата, както и в практиката срещаме два способа за осчетоводяване на амортизациите:

  • Пряк (директен, непосредствен) и
  • Непряк (индиректен, посредствен).

Пряк способ имаме, когато в края на всеки отчетен период амортизациите се отнасят направо, по кредита на сметка. „Основни средства" срещу дебитиране на сметката за производството, на производствените разходи, друга Съответна сметка и т. н. Освен тези операции в края на годината счетоводството съставя и операция, с която дебитира сметка „Загуби и печалби", а кредитира сметка „Амортизационен фонд".

Като се приложи този способ, синтетичната сметка „Основни средства" би показала следното положение:

Основни средства

Кредит

I  година

1. Първоначална стойност 200 000

2. Амортизации

3. Баланс . . .

20 000 180 000

II   година

1. Баланс

180 000

2. Амортизации

3. Баланс . . .

20 000 160 00О

III   година

1. Баланс

160 000

и т. н.

Следователно балансът на предприятието не би могъл да ни даде представа за първоначалната стойност на основните средства, нито за извършените амортизации. Очевидно в случая имаме едно прикриване, забулване на балансовата истина. Затова и този способ, отречен от социалистическата счетоводна теория и практика,* е широко прилаган от капиталистическите предприятия.

Прекият метод за осчетоводяване на амортизациите има неудобства, тъй като в продължение на няколко години салдото по сметката на основните средства не ще изразява вече нито тяхната първоначална стойност, нито пък от него може да се прецени до каква степен размерът на извършените амортизации отговаря на действителното изхабяване. Нещо повече, преценката .се затруднява значително, ако през това време предприятието е придобило нови основни средства.

При непрекия способ до изваждането му от употреба основното средство се отчита по неговата първоначална стойност, а амортизациите минават по особена сметка „Изхабяване на основните средства", която се кредитира срещу дебитиране на сметка „Уставен фонд". Амортизационните пък отчисления биват отнасяни по кредита на сметка „Амортизационен фонд", съотв. подсметки, срещу дебитиране на сметка „Основно производство" или друга съответна сметка. По такъв начин амортизациите биват включвани в себестойността на продукцията, уставният фонд се намалява в размер на изхабяването, срещу което в амортизационния фонд постъпват средства в същия размер. Ние посочихме вече в подробности счетоводните операции по този случай. Непрекият способ за осчетоводяване е приет за единствен при отчитането на амортизациите в социалистическите предприятия. Същият способ срещаме въведен и в практиката на капиталистическите предприятия, но е известни извращения и забулвания на балансовата истина. Прилагайки този способ, капиталистическите предприятия вземат в края на отчетните периоди (месец, три месеца, шест месеца и пр.) счетоводна операция, с която дебитират сметка „Основно производство", а кредитират сметка „Изхабяване на основните средства", съответно сметка „Амортизации", и с това включват амортизациите в себестойността на продукцията. Едва в края на годината дебитират сметка „Загуби и печалби" срещу кредитиране на сметка „Амортизационен фонд" със сума, равна на амортизациите, по-голяма или по-ниска от тях, т. е. в зависимост от водената от капиталиста политика.

Според казаното по-горе приложението на непрекия способ на осчетоводяване на амортизациите би дал да речем в края ма първата година при първоначална стойност на основните средства 200 000 лв. и амортизационна норма 10% следния вид на:

а) Баланс на социалистическото предприятие

Актив

11асив

1. Разни активи .  . . (X-20 000)

2. Основни средства . . . 200 000

1. Уставен фонд . . .  У-20 000

2. Изхабяване на основни средства....... 20 000

3. Разни пасиви .....    Z

Забележка. Амортизационните отчисления са внесени в БИБ и БНБ.

Баланс на капиталистическото предприятие

Актив

Пасив

1. Разни активи.....      X

2. Основни средства . . . 200 000

1. Основен капитал    . . Y-

2. Амортизационен фонд 20 000 3: Изхабяване на основни

средства .     . , ; . . 20 000

4. Разни пасиви   .... Z

В баланса на капиталистическото предприятие се вижда, че средствата на амортизационния фонд са вложени в разни активи, с което, споменахме вече, носят всичкия предприемачески риск. Вижда се още, че тези средства са равни на изхабяването, с което е запазена целостта на основния капитал, но това, разбира се, при условие, че балансовите оценки са реални. Ако обаче изхабяването е по-голямо, а от печалбата е отчислена и отнесена по сметка „Амортизационен фонд" по-малка сума, в такъв случай балансът не е реален. Размерът на основния капитал фактически е по-малък е толкова, е колкото отчислената от печалбата сума е била по-малка. Обратното положение бихме имали при по-голямо отчисление от печалбата в полза на амортизационния фонд. Тогава имаме вече образувани тайни резерви, който въпрос разгледахме по-рано.

По своята същност синтетичната сметка „Изхабяване на основните средства" е предназначена, за да коригира оценката на основните средства, вписани в баланса по първоначалната им стойност вместо по намалената такава, в размер на изхабяването им. Според това след изваждане на дадено основно средство от употреба и ликвидирането му отделената до момента сума за неговото амортизиране следва да бъде отписана от сметка „Изхабяване на основните средства". Оттук « заключението, че тази сметка е паралелна на «сметка „Основни средства", което значи, че тези две сметки следва да бъдат винаги разглеждани едновременно, защото се взаимно допълват и изясняват.

Сметка „Изхабяване на основните средства" можем да наречем още контраактивна сметка, тъй като тя е; противопоставя на активната сметка „Основни средства". Тя отчита един. непряк (контрарен) регулатив, който изправя (коригира) стойността на основните средства.

У нас, както се вижда от отраслевите сметкопланове, е възприет непрекият способ за отчитане на амортизациите. Ако се съобразим обаче с разпоредбите на т. 9 от Наредбата за счетоводните отчети и баланси на предприятията и стопанските организации, в баланса трябва да покажем основните средства по тяхната първоначална стойност „след спадане на амортизираната част". Как бихме постъпили в такъв случай? Според нас разрешението на този въпрос може да стане по два начина:

1. Да вземем в края на годината счетоводна операция, с която дебитираме сметка „Изхабяване на основните средства",

1 Н. А. Кипарисов, Kyoc по теория на счетоводството, София, 1953, стр. 78 и 182.

а кредитираме сметка „Основни средства", и в началото на следната отчетна година да сторнираме тази операция.

2. Без да вземаме счетоводна операция, в баланса да впишем основните средства по първоначалната им стойност, намалена със стойност на изхабяването, което изхабяване да отбележим задбалансово (за сведение), и то само в едната страна на баланса.

По наша преценка тези два начина са неиздържани от теоретично гледище. Първият от тях означава преплитане на непрекия с прекия способ за отчитане на амортизациите. Вторият пък начин ни принуждава да съставим баланс, който не обобщава ясно текущото отчитане.

Изправянето на това положение би могло да стане, ако точка 9 от въпросната наредба бъде редактирана в духа на съответната точка от съветската наредба за счетоводните отчети и баланси от 1952 г., т. е. в наредбата да бъде определено, че изхабяването на основните средства се показва в пасива на баланса.

 

Нашите офиси в страната

Партньори