Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Оценка, амортизация и отчитане на основни средства

Предговор

По силата на Закона за национализацията на частните индустриални и минни предприятия, съставен въз основа на чл. 10, ал. последна от Конституцията на Народна република България и обнародван в Държавен вестник, бр. 302 от 27 декември 1947 г., всички частни индустриални и минни предприятия, подробно посочени в приложения към закона списък, бяха национализирани. С това тези предприятия станаха държавна, т. е. общонародна собственост. Национализацията обхвана цялостната движима и недвижима собственост на тези предприятия, както и всички стопански права, които им принадлежаха или които им служеха - патенти, прив

Като недвижима собственост на предприятието се считат всички постройки, складове, машини, съоръжения, магазини, кантори, транспортни средства, стопанства, ферми, работен и продуктивен добитък, жилищни сгради и други подобни.

С този законодателен акт основните средства на споменатите предприятия се вляха в основния фонд на народното стопанство, който фонд е материално-техническата база на социалистическата ни икономика.

Съгласно § 53 във връзка с § 52 от Правилника за приложението на въпросния закон активът й пасивът на национализираните предприятия, установен по описа, изготвен от счетоводителя на предприятието, подпомогнат от представител на профкомитета при съответното предприятие и от бившите му собственици или техен представител, бяха приети по оценката, която са имали на 23 декември 1947 г., изразена в счетоводните книги, като активът се допълни с намерените при приемането на предприятието имущества, нефигуриращи в тези книги. Въз основа на така установените описи се съставиха приключителни баланси, с помощта на които се приключиха счетоводните книги към датата на национализирането и се откриха наново.

Като имаме предвид, че балансите на капиталистическите предприятия обикновено не са реални, а целят да прикрият истинското положение на предприятието и са във вреда на обществото и държавата, че счетоводната отчетност и въобще стопанската отчетност в условията на капитализма служи като средство за улесняване на експлоатацията на човек от човек, за увеличаване на печалбата и нейното присвояване от капиталиста, трябва да предполагаме, че при приемането ма национализираните предприятия са намерени много повече средства от вписаните такива в счетоводните книги и че оценката на средствата не е била реална. И наистина фактите потвърдиха това. Бяха намерени огромни количества средства, невписани в балансите на тези предприятия, а оценката на вписаните такива бе нереална.

Това състояние на оценките, както и причини от валутно естество наложиха Държавната планова комисия да издаде известната вече Наредба за инвентаризацията на стопанските предприятия в страната и за преоценката на основните средства към 1 януари 1949 г. Тази наредба имаше за цел: а) да обезпечи едно по-точно установяване на средствата на предприятията по вид и количество; б) да се преоценят основните средства на предприятията по възстановителна (новонабавна) стойност към 1 януари 1949 г., т. е. по стойност, по която биха могли да бъдат набавени като нови; в) да се установи фактическата стойност на основните средства, т. е. онази стойност, която се получава, след като от установената възстановителна стойност се спадне размерът на изхабяването им, който размер се получава чрез умножаване на процента на изхабяването по възстановителна стойност, разделено на 100.

Следователно задачата във връзка с извършването на инвентаризацията и преоценката на основните средства се свеждаше главно до установяване наличните; основни средства, възстановителната стойност и изхабяването им, а оттам и установяване на тяхната фактическа стойност.

В същата наредба с § § от 14 до 22 включително са дадени най-подробни указания относно органите, ръководството и контрола на инвентаризацията и преоценката. За случая е издаден и нарочен ценоразпис, в който е посочена възстановителната стойност на значителен брой основни средства, въведени в разните предприятия, учреждения и стопански организации. Задачата обаче бе твърде трудна за разрешаване. Краткият срок за извършване на инвентаризацията и преоценката, макар че той бе продължаван на два пъти (окръжно № 14 от 26 април 1949 г. и окръжно № 16 от 7 май с. г. на Министерството на финансите, отдел „Уеднаквяване на счетоводството на стопанските предприятия", сега отдел „Счетоводна отчетност"), значителната непълнота на ценоразписа, що се отнася до посочените в него основни средства и тяхната възстановителна стойност, липсата на достатъчно квалифицирани специалисти във всяко предприятие, които да определят с нужната компетентност степента на изхабяването на основните средства в момента на преоценката, вражеското държане, открито или умело прикривано, на някои служащи, работещи все още в предприятията и участвуващи пряко или непряко в тази огромна задача, затрудниха нейното изпълнение. Допуснаха се редица грешки, маса неточности или несъобразности, изтъкнати в окръжно № 20 от 14 юни 1949 г. на отдела и в други негови окръжни по същия случай. Поради всички тези причини фактическият размер на основните средства на предприятията не можа да бъде определен правилно. Вследствие на това не можа да се установи правилно и размерът на амортизационния фонд за възстановяване.

При това положение, за да се получи една пълна характеристика на основния фонд на народното стопанство, на амортизационния фонд за възстановяване и на амортизационния: фонд за основен ремонт, която характеристика е абсолютно необходима за правилното разрешаване на въпроса във връзка с новото строителство, ще бъде нужно да се предприеме в кратко време нова обща инвентаризация и преоценка на основните средства, която да установи точно тяхното количество, качество, техническо състояние и стойност .

Наистина извършването на обща инвентаризация и преоценката на основните средства на предприятията е огромна и скъпо струваща работа, но поради изтъкнатите обстоятелства тя е извънредно необходима.

Валутната реформа, бурно развиващото се наше социалистическо стопанство, политиката на единни цени, както и някои съществени слабости на сега действуващата Наредба за амортизационните норми налагат с още по-голяма сила въпросната инвентаризация.

Работата по тази инвентаризация би се улеснила значително, ако разполагаме с по-подробни упътвания за реда на нейното провеждане, ако въз основа на досегашния наш опит и големия опит на Съветския съюз успеем да изработим и приложим по-съвършени методи.

С предлагания труд си поставяме задачата да внесем само един малък принос в целия голям комплекс от въпроси, свързани с инвентаризацията и оценката на основните средства. Имали сме предвид главно основните средства на промишлените предприятия.

Свищов, декември 1953 г.

 

Нашите офиси в страната

Партньори