Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводно обслужване > Библиотека > Оценка и отчитане на придобити основни средства

Оценка, амортизация и отчитане на основни средства

Съдържание на статията
Оценка и отчитане на придобити основни средства
Страница 2
Страница 3
Всички страници

Оценка и отчитане на придобити основни средства

Социалистическото предприятие може да придобие основни средства по няколко начина:

  • чрез доставка или строеж на нови основни средства чрез лимитните и извънлимитните капитални вложения;
  • чрез безвъзмездно преотстъпени му от друго предприятие основни средства;
  • чрез придобиване на нови основни средства чрез строеж или доставка.  

Въпросът за оценката на придобитите чрез строеж или доставка нови основни средства бе разгледан вече в предшествуващите параграфи. На това място ние се спираме само на някои положения, засягащи отчитането на постъпилите и пуснати в действие основни средства, които положения намираме за недостатъчно изяснени.

Според издадения през 1953 г. от Министерството на финансите - отдел „Счетоводна отчетност", Типов сметкоплан и ръководството за отчитане основната дейност на промишлените предприятия от общодържавно значение при постъпване на основни средства за сметка на безвъзвратно финансиране в счетоводството трябва да съставим статиите:

1. Дебит сметка „Основни средства" - подс/ка на завършения и влязъл в действие обект.

Кредит сметка „Основен фонд" - подс/ка „Влезли в действие завършени лимитни, извънлимитни и безпланови (незаконни) обекти".

2. Дебит сметка „Завършени капиталовложения" - подсметка „Лимитни" или „Извънлимитни", съотв. партида.

Кредит сметка „Разноски за капиталовложения" - подсметка „Лимитни" или „Извънлимитни", съотв. партида.

С това сметка „Разноски за капиталовложения", по която се оформя първоначалната стойност на основното средство, бива приключена. Остават следователно в размер на така оформената първоначална стойност открита сметка „Завършени капиталовложения" и сметка „Финансиране на лимитни капиталовложения", съотв. „Финансиране на извънлимитни капиталовложения" - първата с дебитно, а втората с еднакво кредитно салдо. Тези салда фигурират в баланса като самостоятелни статии „Завършени капиталовложения" и „Финансиране на лимитни, съотв. извънлимитни капиталовложения" до утвърждаване на отчета и баланса от висшестоящата организация, след което въпросните две сметки подлежат на приключване чрез счетоводната статия:

Дебит сметка „Финансиране на лимитни", съотв. „Извънлимитни капиталовложения ".

Кредит сметка „Завършени капиталовложения". подсметка „Лимитни" или „Извънлимитни".

Придобиване на основни средства чрез безвъзмездно преотстъпване от друго предприятие.

Чл. 17 от Устава за държавните предприятия допуска предаването на основни средства от едно предприятие на друго да става безвъзмездно при следните условия:

  1. По решение на Министерския съвет, когато предприятията са от различни ведомства или едното е държавно, а другото е от местно значение.
  2. По нареждане на съответния министър, когато предприятията са от едно ведомство, но от различни обединения.
  3. От ръководството на обединението, когато предприятията са от едно обединение, и
  4. От управата на народния съвет, когато предприятията са към един народен съвет, от управата на по-горния съвет, когато са към различни народни съвети, а когато няма по-горен народен съвет - от Министерския съвет.


 

Нашите офиси в страната

Партньори