Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводно обслужване > Библиотека > Същност и формули за определяне

Оценка, амортизация и отчитане на основни средства

Същност и формули за определяне

Амортизационната норма е процентно съотношение между амортизационната квота и първоначалната стойност на основното средство.

За извличане на формулата на амортизационната норма бихме могли да излезем от основната формула за амортизационната квота:

.............

След като въз основа на тази формула определим амортизационната квота, установяваме съотношението между нея и първоначалната стойност на основното средство, което за целта прилагаме формулата

в която:

% А означава амортизационна норма,

А - амортизационна квота,

П - първоначална стойност.

Оттук годишната амортизационна квота се равнява на

Пример. Първоначалната стойност на дадено основно средство е 80 000 лв. Определен му е служебен срок 10 години при разходи за основен ремонт през този период от време 12 000 лв. и остатъчна стойност, намалена с 500 лв. ликвидационни разходи, лв. 2 000.

При тези условия амортизационната квота ще възлезе на

Прилагайки след това формулата за амортизационната норма, получаваме

Амортизационната норма бихме могли да изчислим още по следния начин:

Първоначална стойност 80 000 лв.

Разходи за основен ремонт 12 000 лв.

92 000 лв.

Остатъчна стойност 2010 лв.

90000 лв.

Амортизационна квота 9000 лв.

Прилагайки след това формулата на амортизационната норма, получаваме

В съветската литература срещаме най-различни формули за изчисляване амортизационната квота и амортизационната норма. Дадени са при това и отделни формули за изчисляване на амортизационната норма за възстановяване и амортизационната норма за основен ремонт. Посочваме някои от тези формули.

Глейх и Щенков прилагат за изчисляване на амортизационната норма и амортизационната квота посочените на стр. 117 на книгата им две формули, като подчертават особено, че средният служебен срок на основното средство трябва да бъде определен е оглед на неговото използуване при нормални условия. А това според нас е твърде важно. Подчертава се с това още веднъж значението на периодичното обследване състоянието на основните средства, което цели да установи дали няма промяна на нормалните условия на използуване и съобразно това вземането на мерки за коригиране на амортизационната норма.

Въпросните двама автори разлагат познатата вече формула на две слагаеми:

1. Формула за определяне амортизационната норма за възстановяване, а именно:

в която:

% АВ означава амортизационната норма за възстановяване,

П - първоначалната стойност,

0 - остатъчната стойност, намалена с ликвидационните разходи,

n - средният служебен срок.

2. Формула за определяне амортизационната норма за основен ремонт:

в която:

% АР означава амортизационната норма за основен ремонт

Р - разходите за основен ремонт,

n - средният служебен срок,

П - първоначалната стойност.

Според тези формули амортизационната норма за възстановяване при условията на първия пример ще възлезе на:

Амортизационната норма за основен ремонт от своя страна ще възлезе на :

Или общата амортизационна норма е 9,75+1,50=11,25, колкото и намерихме, прилагайки общата формула за амортизационната норма.

Жебрак доуточнява определящите средния срок условия, като казва, че трябва да се вземат под съображение дадените технически свойства на основното средство, определената им конструкция, назначението, характерът на експлоатацията и т. н. Тези фактори са наистина от значение за продължителността на използуването на основното средство и би следвало да бъдат обезателно вземани под съображение при определяне служебния срок на основните средства.

Посочените от Жебрак формули за определяне на амортизационната норма за възстановяване и за основен ремонт са аналогични на тези, дадени от Глейх и Щенков. Същият обаче ни дава и една трета формула за изчисляване на общата амортизационна норма, а именно:

в която:

Н означава процентът на амортизационните отчисления (амортизационна норма),

Сп - първоначалната стойност на основното средство,

Сл - стойността на ликвидационния остатък, т. е. остатъчната стойност,

Рл - разходите по ликвидацията,

Рр - разходите за основен ремонт,

Т - срок на служене на основното средство.

Приложена тази формула на дадения от нас пример и при ликвидационни разходи 500 лв., бихме имали

Прокофьев ни дава същата обща формула, но не взема под съображение ликвидационните разходи, а в известни случаи те са значителни и поради това са и фактор при определяне размера на амортизационната норма. По тази причина неговата формула трябва да приемем като необезпечаваща пълно възпроизводство на производствените разходи. Може би въпросният автор да е имал предвид, че разходите по ликвидацията на селскостопанските основни средства са незначителни.

При всички разгледани формули са взети под съображение и разходите за основен ремонт. По такъв начин тези разходи влизат в състава на амортизационните отчисления и биват възпроизвеждани чрез включването им в себестойността на продукцията. И това е напълно основателно, както и стопански целесъобразно, като имаме предвид, че задачата на основния ремонт е да възстановим намалилата се вследствие изхабяването производствена мощност на основните средства.

Амортизационните отчисления за основен ремонт имат строго определено предназначение. По тази причина те се отчитат отделно от амортизационните отчисления за възстановяване. Сметката, която отчита тези отчисления, видяхме вече, носи наименованието „Амортизационен фонд за основен ремонт", а средствата на този фонд се внасят в БНБ и отчитат по сметка „Особена сметка за основен ремонт".

 

Нашите офиси в страната

Партньори