Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задача 28

Условие:

На 31 юли 1953 г. клонът на ДСК в гр. Плевен  има следните остатъци по сметките:

№ на с/ката

Наименование на сметките

Дебит

Кредит

9
12
14
15
16
40
51
54
67
97

Безсрочни спестовни влогове
Текущи сметки на народни съвети
Текущи сметки на профсъюзни организации
Текущи сметки на обществени организации
Текущи сметки на ТКЗС
Инкасирани платежи
Сметки с централно отчитане
Каса
БН банка
Разчети с Централното управление

 

 

 

 

10 040 1 296 800 1 251 590

2 186 900
207 400
63 700
28 450
38 900
4 380
28 700

2 558 430

2 558 430

През м. август 1953 г. са извършени следните операции:

№ по ред

Съдържание на операциите

Суми

1

 

2

3

 

4

5

Постъпили са в агенцията в с. Згалево от данъчния  агент   Стефан  Иванов за  събрани
данъци
Постъпили са в  агенцията с.  Д. Дъбник  от
Петър Маринов за данъци
Селсъветът в с. Гривица нарежда да се възстановят в БН банка поставените им на разположение  в  повече  средства за  бюджетно
упражнение
ТКЗС в с. Пордим нарежда да се одобрят  на
БН банка за данъци
Отчетени са на клона БН банка, Плевен, постъ пилите суми от данъци

 

18 900

1 410

 

650

1 860

22 820

6

7

 

8

 

9

10

11

Постъпили са в агенцията с. Горни Дъбник от
ДСНМ членски внос
Получено е нареждане от  първичната  организация на БКП в с. Ясен да  се одобрят по
сметката на ОК на БКП при БН банка
Отчетени са пред клона на БН банка в гр. Плевен
постъпилите суми:
а) за околийския комитет на БКП
б) за околийския комитет на ДСНМ
Постъпил е в агенцията с.  Обнова от ДСНМ
членски внос
Отчетени са в Централното управление постъп ленията по сметки с централно отчитане
Внесени са в БН банка

 

420

 

638

 

3 1061
2 332

378

28 700
20 000

Иска се:

  1. Да се съставят статии за операциите през  м. август 1953 г.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.
  3. Да се състави оборотната ведомост на 31 август 1953 г.

 

Нашите офиси в страната

Партньори