Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задача 21

Условие

На 30 август 1953 г. клонът на ДСК гр. Бяла има следните остатъци по сметките:

№ на с/ките

Наименование на сметките

Дебит

Кредит

9
12
20

24

27

28

Безсрочни спестовни влогове
Текущи сметки на народни съвети Операции с облигации по държавни
заеми, пласирани по подписки Изплащане купони, тиражирани и пече­лещи облигации
Разчети с републиканския бюджет за по­стъпления по държавни заеми
Разчети с републиканския  бюджет за издължени купони, тиражирани и пе­челещи облигации по държавни заеми

 

 

131 620

387 500

 

 

875 320
68 700

387 500

 

 

 

92 680

 

29

 

30

54
67
82
97

 

205
208
210

214

228
230
231
247


Нераздадени облигации на участници,
приети в депото на Министерството
на финансите
Разчети с  участници по  нераздадени
облигации от държавни заеми
Каса
БН банка
Преводи за изпълнение
Разчети с Централното управление

 

Облигации от държавни заеми в ДСК
Облигации от държ. заеми под отчетност
Изплатени купони, тиражирани  и
печелещи облигации
Тиражирани ценности, изпратени за унищожение
Ценности, приети за експертиза
Преходни ценности
Разни ценности на път
Погасени документи, срещу които са
издадени облигации

519 120

 

1300

 

3000
178 120

726 9601 428 500
956 300
164 800

38 940

42 700
600
1000
1860

78 500

1 284 700

1 424 200

 

 

1300

 

3000

 

1 428  500

През м. септември са извършени следните операции:

№ на с/ката

Наименование на сметките

Суми

1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

По нареждане на селсъвета в с. Бистренци са одобрени на БН банка по сметката на репуб­ликанския бюджет удържаните суми от за­платите на служителите за участието им в Държавния заем
Постъпили са от комисиите по спестовността в гр. Бяла от събрани суми по индивидуални подписки
Получени са от Централното управление обли­гации от Държавния заем 1952 г. за
Клонът потвърждава на Централното управле­ние получаването на облигациите и тяхната вярност
Получени са от БН банка в гр. Бяла описи заедно с оправдателните документи за постъпили суми от Държавния заем
Получени са от клона на ДСК облигации от Заема 1952 г. за

 

 

1060

 

2100

120 000

 

 

7300

83 000

 

6

7

8

 

9

 

 

10

 

11

 

12

13

 

14
15

16

17

18

 

 

19

 

20

При проверката на облигациите се установяват
дефектни облигации за
Изпращат се на Централното управление де-
фектни облигации за
Предадени са на отчетниците при предприятия
облигации за раздаване на участниците за
Получено е потвърждение от Централното уп-
равление, че са получени изпратените му де-
фектни облигации за
Получени са отчитания от отчетници при пред­приятия за раздадени облигации от тях на
участници в размер
Същите представят раздавателните списъци за
раздадените облигации за
Върнати са от отчетниците  нераздадени обли­гации на участници, за които се представя и
списък за
Изпратени са на Централното управление оп­равдателни документи (раздавателни списъци и индивидуални подписки), срещу които са
раздадени облигации за
Раздадени са на участниците срещу представе-
ни служебни бележки за
Получено е потвърждение от Централното уп­равление, че изпратените оправдателни доку­менти за раздадените облигации са получени
и проверени за
Изплатени са купони и печелещи облигации за
Приета е облигация за експертиза на печелеща
20000 лева - Облигацията е за номинални
Изпратени са на Централното управление прие-
тите за експертиза облигации за
Изпратени са на  Централното управление из-
платени купони и печелещи облигации за
Получено е превод от Централното управление за изплащане на печалби по изпратени обли-
гации за експертиза
Номиналната стойност на изпратените облига-
ции за експертиза възлиза на
Получено е потвърждение от Централното уп­равление, че изпратените изплатени купони и
печелещи облигации са получени и проверени
По нареждане на носители на печелещи обли­гации преведените им от Централното управ­ление печалби се минават по сметките им на
безсрочен спестовен влог

3000

 

4000

85 000

 

4000

 

143 500

143 500

 

2600

 

164 800

1700

 

164 800
3900

200

200

42 840

 

14 800

1860

 

42 700

 

10 000

Иска се:

  1. Да се съставят статиите през м. септември.
  2. Да се разнесат сумите по съответните синтетични сметки.
  3. Да се състави месечната оборотна ведомост.
 

Нашите офиси в страната

Партньори