Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задача 21 - Решение

1.   Дебит   с/ка № 12
Кредит   с/ка № 67
2. Дебит   с/ка № 54
Кредит   с/ка №  67
3. Приход с/ка № 205

4. Дебит с ка №   27 -  

Кредит с/ка №   20

5. Приход с/ка № 205

6. Приход с/ка № 230 Разход с/ка   № 205

7. Приход с/ка № 231  
Разход с/ка № 230
8. Приход с/ка № 208
Разход с/ка  № 205

9. Разход с/ка № 231
10. Приход с/ка № 247

Разход с/ка № 208
11. Приход с/ка № 205
Разход с/ка № 208 -
12. Дебит ска №  29

     Кредит с/ка № 30

13. Приход с/ка № 214

    
Разход с ка № 247

14. Дебит с/ка №  30

    Кредит с/ка № 29

15. Приход с/ка № 247


- Текущи сметки на народни съвети                 1 060
- Българска народна банка                               1 600
- Каса                                                                    2 100
- Българска народна банка                               2 100
- Облигации от държавни заеми в
ДСК {депозит на МФ)                                       120 000
- Разчети с републиканския бюджет
за постъпления по държавни заеми                 7 300
- Операции с облигации по държавни заеми,   
пласирани по подписки                                   7 300
- Облигации от държавни заеми
в ДСК                                                                 83 000
- Преходни ценности                                          3 000
- Облигации от държавни заеми
в ДСК                                                                 3 000
- Разни ценности на път                                     4 000
- Преходни ценности                                          4 000
- Облигации от държавни заеми под               85 000
отчетност
- Облигации от държавни заеми в ДСК           85 000
- Разни ценности на път                                     4000
- Погасени документи, срещу които са  
издадени облигации                                        143 500
- Облигации от държавни заеми под отчетност 143 500
- Облигации от държавни заеми в ДСК           2600
- Облигации от държавни заеми под отчетност 2600
- Нераздадени облигации на участници,
приети в депото на М-во на финансите        2600
- Разчети с участници по нераздадени
облигации от държавни заеми                        2 600
- Тиражирани ценности, изпратени
за унищожение                                                 164 800
- Погасени документи, срещу които
са издадени облигации                                   164 800
- Разчети с участници по нераздадени
облигации от държавни заеми                       1 700
- Нераздадени облигации, приети в де-
пото на М вото на финансите                         1 700
- Погасени документи, срещу които
са издадени облигации                                   1 700


Разход с/ка № 205            - Облигации от държавни заеми в ДСК           1 700
16. Разход, с/ка № 214     - Тиражирани ценности, изпратени
за унищожение                                                164 800
17. Дебит с/ка №   24       - Изплащане купони, тиражирани и
печелещи облигации                                      3 900
Кредит с/ка № 54           - Каса                                                                    3 900
18. Приход с/ка № 210    -Изплатени купони, тиражирани и
печелещи облигации                                       3 900
19. Приход с/ка № 228    - Ценности, приети за експертиза                     200
Разход с/ка 228                - Ценности, приети за експертиза
20. Приход с/ка № 214    - Тиражирани ценности, изпратени за
унищожение                                                     42 840
Разход с/ка № 210        - Изплатени купони,тиражирани и
печелещи облигации                                       42 840
21. Дебит с/ка № 97         - Разчети с Централното управление               42 840
Кредит с/ка № 28          - Разчети с републиканския бюджет за
издължени купони, тиражирани и
печелещи облигации                                       42 840
22. Дебит с/ка № 97         - Разчети с Централното управление               14 800
Кредит с/ка № 82          - Преводи за изпълнение                                   14 800
Разход с/ка № 231         - Разни ценности  на път                                    1860
23. Разход с/ка № 214      - Тиражирани ценности изпратени за
унищожение                                                     42 700
24. Дебит с/ка № 82         - Преводи за изпълнение                                   10 000
Кредит с/ка № 9            - Безсрочни спестовни влогове                         10 000
Остатъкът от решението по точка 2 и 3 следва да се довърши от решаващия задачата

Отговори

  • Оборотът по балансовите сметки е 86 300 лв., по извънбалансовите сметки за прихода – 655 340 лв. и по разхода – 661 600 лв.
  • Сборът на остатъците по балансовите сметки е 1 493 280 лв., а по извънбалансовите сметки е 1 278 440 лева.
  •  

Нашите офиси в страната

Партньори