Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задача 22

Условие

На 30 юни 1953 г. клонът на ДСК в гр. Тетевен има следните остатъци по сметките:

№ на с/ките

Наименование на сметките

Дебит

Кредит

9
12
15
20

27

54

Безсрочни спестовни влогове
Текущи сметки на народни съвети Текущи сметки на обществ. организации Операции с облигации по държ. заеми,
пласирани по подписки
Разчети с републиканския бюджет за постъпления по държавни заеми
Каса

8 648 900
12 850

1 690 300
164 200
274 840

8 648 900

67
97

 

205
208

БН банка
Разчети с Централ. управление

 

Облигации от държ. заеми в ДСК
Облигации от държ. заеми под отчетност

864 720
1 251 770

10 778 240
4 000 000
1 200 000
5 200 000

10 778 240

През м. юли 1953 г. са извършени следните операции:

№ на с/ката

Наименование на сметките

Суми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

По нареждане на селсъвета в с. Гложене са одобрени на БН банка по сметката на репу­бликанския бюджет удържаната сума от заплатите на служителите за държавния заем
Постъпили са от комисиите по спестовността събрани суми по индивидуалните подписки за вътрешния държ. заем
Съгласно отчитанията на агенциите са постъ­пили по вътрешния държавен заем
Получен е от БН банка в гр. Тетевен опис заедно с оправдателните документи за постъ­пилите суми по вътрешния държавен заем
Получени са от Централното управление на ДСК облигации от вътрешния държ. заем 1952 г. за
Клонът е потвърдил пред Централното управ­ление получаването на облигациите за
Предадени са на отговорни длъжностни лица по заемите облигации за
По нареждане на Централното управление са из­пратени на клона в гр. Луковит облигации за
Получено е от клона в гр. Луковит потвържде­ние за изпратените му облигации за
Представени са от отговорни длъжностни лица по вътрешните държавни заеми отчетни ведо­мости за раздадени на участниците обли­гации за
Същите са представили и съответните подписни списъци, индивидуални подписки, вносни бележки за
Изпратени са в Централното управление на ДСК за унищожаване документи по вътреш­ните държавни заеми за
Получено е от Централното управление пот­върждение за изпратените му за унищоже­ние документи по заемите за
Внесени са в БН банка

8200

140 800

440 900

1 300 800

6 000 000
6 000 000

1 000 000

1 000 000

5 860 400

5 860 400

5 860 400

590 000

Иска се:

  1. Да се съставят статиите за операциите през м. юли 1953 год..
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.
  3. Да се направят съответните записвания по извънбалансовите с/ки.
  4. Да се състави оборотната ведомост на 31 юли 1953 год.
 

Нашите офиси в страната

Партньори