Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задача 23

Условие

На 30 юни 1953 г. клонът на ДСК в гр. Елена има следните остатъци по сметките:

№ на с/ките

Наименование на сметките

Дебит

Кредит

9
14
16
20

27

54
67
97

205
208

Безсрочни спестовни влогове
Текущи сметки на профсъюзни организации
Текущи сметки на ТКЗС
Операции с облигации  по държ. заеми,
пласирани по подписки
Разчети с  републиканския  бюджет за
постъпления по държ. заеми
Каса
БН банка
Разчети с Централното управление

Облигации от държ. заеми в ДСК
Облигации от държ. заеми под отчетност

12

745 400

11 720

1 104 860

2 027 020
15 889 000

2 600 000

2 400 000
5 000 000

2 847

700

182 200 113 700

12.745 400

 

 

15 889 000

През м. юли 1953 г. са извършени следните операции:

№ на с/ката

Наименование на сметките

Суми

1

 

2

 

3

Постъпили са от околийския народен съвет на депутатите на трудещите се събраните суми по индивидуалните подписки
По нареждане на ТКЗС в с. Разпоповци са одобрени на БН банка, по сметката на републиканския бюджет от държавния заем
Получен е от БН банка, Елена, опис заедно с оправдателните документи за постъпилите суми по вътрешния държавен заем

140 000

 

1200

 

1 480 700

4

 

5

6

 

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

12

Получени са от Централното управление на ДСК облигации от вътрешния държ. заем 1952 г. за
Клонът е потвърдил пред Централното управление получаването на облигациите за
Предадени са на  отговорни длъжностни лица по заемите облигации за
Представени са от отговорни длъжностни лица по вътреш. държ. заеми отчетни ведомости за раздадени на участниците облигации за
Същите са представили и  съответните под-писни списъци, индивидуални подписки, вносни бележки и др. документи за
Изпратени  са  в Централното  управление   на ДСК за унищожение документи по  вътрешните държ. заеми за
Получено е от Централното управление   потвърждение за изпратените му за унищожение документи по заемите за
Върнати са от околийския народен  съвет  на депутатите   на трудещите   се нераздадени облигации на участници в заема с неизвестен адрес за
Въз основа на служебна бележка от околийския народен съвет са предадени на Петър Ангелов Серафимов върнати облигации за
Служебната бележка е изпратена в Централното управление за проверка и унищожение за
Внесени са в БН банка

8 000 000

 

8 000 000

6 000 000

 

7 868 840

 

7 868 840

 

7 868 840

 

7 868 840

 

1 000

 

600

600
146 000

Иска се:

  1. Да се съставят статиите за операциите през м. юли 1953 год.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.
  3. Да се направят съответните записвания по извънбалансовите сметки.
  4. Да се състави оборотната ведомост на 31 юли 1953 год.
 

Нашите офиси в страната

Партньори