Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задача 25

Условие

На 30 ноември 1953 г. клонът на ДСК в гр. Видин има следните остатъци по сметките:

№ на с/ката

Наименование на сметките

Дебит

Кредит

9
12
15
16
20

24

    27

28

 

29

30

54
67

Безсрочни спестовни влогове
Текущи сметки на народни съвети
Текущи сметки на обществени организации
Текущи сметки на ТКЗС
Операции с облигации по държавни заеми,
пласирани по подписки
Изплащане купони, тиражирани и печелещи
облигации
Разчети с републиканския бюджет за постъпления
по държавни заеми
Разчети с републиканския бюджет за издължени
купони, тиражирани и печелещи облигации по
държавни заеми
Нераздадени облигации на участници, приети в
депото на Министерството на финансите
Разчети с участници по нераздадени облигации от държавни заеми
Каса
БН банка

 

 

 

 

1 140 600

2 480 800

 

 

4 800

 

12 410
865 320

1 587 400
148 420
63 70а
48 411

2 480 800

 

 

 

1 140 600

 

4 800

84
97
205
208

Подотчетни лица
Разчети с Централното управление
Облигации от държавни заеми в ДСК
Облигации от държавни заеми под отчетност

15 817
954 383
5 474 130
208 000
1 105 600

 

5 474 130

През м. юли 1953 г. са извършени следните операции:

№ по ред

Съдържание на операциите

Суми

1
2

 

3

 

4

 

5

6

7

 

8

 

9

10

11

12

13

14

15

Изтеглени са от БН банка
По нареждане на селсъвета в с. Арчар са одобрени по сметката на републиканския бюджет
при БН банка за държавни заеми
Получен е от БН банка - Видин, опис заедно с
оправдателните документи   за   постъпилите
суми по вътрешния държавен заем
Представени са от отговорни длъжностни лица по вътрешните дьржавни заеми отчетни ведомости   за раздадени на участниците  обли-
гации за
Същите са представили и съответните подписи;
списъци, индивидуални подписки и др.
Изпратени са за проверка и унищожение в Цен-
тралното управление документите по заема за
Върнати са от градския народен съвет на де-
путатите на трудещите се нераздадени обли-
гации на участници в заема за
Въз основа на служебна бележка  от околий-
ския народен съвет на депутатите на труде-
щите се са предадени на Илия Маринов Мар-
ков върнати облигации за
Служебната бележка е изпратена в Централно-
то управление за проверка и унищожаване
Съгласно групови списъци са изплатени купони
и облигации за
Изпратени са в Централното управление изпла-
тените купони и облигации
Приети са за експертиза от Марин Ангелов пе-
челещи облигации
Облигациите са  изпратени за  експертиза в
Централното управление на ДСК
Получен е превод от Централното управление
за изплащане на печелещи облигации за
По нареждане на Марин  Ангелов  сумата по
облигациите е мината  на безсрочен спестовен влог

250 000

 

1 800

 

128 400

 

865 400

865 400

865 400

 

240

 

800

800

238 000

238 000

12 000

12 000

12 000

 

12 000

Иска ce:

  1. Да се съставят статиите за операциите през м. декември 1953 г.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.
  3. Да се направят съответните записвания по извънбалансови-те сметки.
  4. Да се състави оборотна ведомост на 30 декември 1953 г.
  5. Да се съставят статиите за приключването на сметките № 20 27  24 и 28.
 

Нашите офиси в страната

Партньори