Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задача 19

Условие

На 30 юни 1953 г. клонът на ДСК в гр. Свищов има следните остатъци по сметките:

№ на с/ката

Наименование на сметките

Дебит

Кредит

9
12
13
14
15
16
18
54
67
97
126
132

Безсрочни спестовни влогове
Текущи сметки на народни съвети
Текущи извънбюджетни сметки
Текущи сметки на профсъюзни организации
Текущи сметки на обществ. организации
Текущи сметки на ТКЗС
Особени сметки
Каса
БН банка
Разчети  с Централното управление
Доходи
Платени лихви и комисионни

 

 

 

 

13 500
865 458
1 407 415

92 186
2 378 259

1 684 840
205 300
22 400
115 874
129 785
21 860
11 000

 

187 200

2 378 259

 

№ на с/ката

Наименование на сметките

Суми

1

 

2

3

4

 

 

5

6

7

8

9

10

 

11

12

 

13

Получено е заверително  писмо от БН банка, Свищов, с което се одобряват по сметката
на селсьвета в с. Драгомирово
Съгласно отчитането на агенцията в с. Белене
са внесени от бирника на селсъвета
Съгласно отчитането на агенцията в с. Алеково
са изплатени на бирника на селсъвета
Получено е с отчитането  на агенцията в с. Вардим нареждане  от селсъвета в  същото село да се одобрят по сметката  на околий­ския народен съвет на депутатите на трудещите
се при БН банка
Постъпили са от Игнат Минков по  сметката
на народния съд за съдебни разноски
Броени са на народния съд за изплащане въз-
награждения на свидетели и вещи лица
Постъпили са от профкомитета при ВФСИ -
Свищов по с/ка
Броени са по сметката на  профорганизацията
„Кредит и размяна"
Броени са на читалището в гр. Свищов по теку-
щата му сметка
Получено е заверение от БН банка за  сметка на първичната партийна организация на БКП
при ДЗС „Сталин"
Изплатени  са от агенцията в с. Козловец на
ТКЗС в същото село
Изплатени са от агенцията в с. Белене по осо­бената сметка на представителя   на захарната фабрика, Русе
По нареждане на ТКЗС в  с. Кривина са 
одобрени по сметката му в БН банка

 

2000

1840

2860

 

1680

 

1240

1240

1170

860

1200

 

1000

2000

 

1690

4000

Иска се:

  1. Да се съставят статии за операциите през м. юли 1953 г.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.
  3. Да се състави оборотната ведомост на 31 юли 1953 г.
 

Нашите офиси в страната

Партньори