Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задача 20

Условие

На 30 ноември 1952 г. клонът на ДСК в гр. Ловеч има следните остатъци по сметките:

№ на с/ката

Наименование на сметките

Дебит

Кредит

9
12
13
14
15
16
54
67
97
126
129
132

Безсрочни спестовни влогове
Текущи сметки на народни съвети
Текущи извънбюджетни сметки
Текущи  сметки на профсъюзни органи­зации
Текущи сметки на обществени организации
Текущи сметки на ТКЗС
Каса
БН банка
Разчети с Централното управление
Доходи
Разходи
Платени лихви и комисиони

 

 

 

 

16 400
664 933
1 289 498

88 847
104 587

2 164 265

1 327 400
264 800
15 200
68 900
135 480
88 785

 

263 700

 

2 164 265

През м. декември 1952 г. са извършени следните операции:

№ на с/ката

Наименование на сметките

Суми

1

2

3

 

4

 

5

6

 

7

8

9

Изплатени са от агенцията в с. Летница на ТКЗС по с/ка № 16/125
Внесени са от бирника на селсъвета в с. Алек-сандрово по сметка № 12/105
По нареждане на ТКЗС в с. Дойренци са пре­ведени на „Земснаб", Плевен
Начислена е 1‰ комисионна
Сумата се взема от с/ка № 16/97
По нареждане на първичната организация на БКП в с. Абланица са одобрени по сметката на околийския комитет на БКП при БН банка
Постъпили са от Петко Пешев по сметката на народния съд за съдебни такси
По нареждане на профкомитета при завод № 14 са преведени на окръжния съвет на проф­съюзите в гр. Плевен
Начислена е 1‰ комисионна при минимум 1 лв.
Броени са от агенцията в с. Александрово на читалището в същото село
Внесени са в агенцията в с. Казачево от ТКЗС в същото село
Получен е вирмент от БН банка за селсъвета в с. Летница

1610

 

2980

3470
3.47

 

1800

240

 

850
1

400

800

1650

10

 

 

11

Начислена е  лихва за  1952 г. по  сметките, както следва:
а) текущите сметки на профсъюзни организации
б) текущите сметки на обществ. организации
в) текущите сметки на ТКЗС
г) Безсрочните спестовни влогове
Пресметнати са такси по:
а) текущите сметки на профсъюзни организации
б) текущите  сметки на обществ. организации
в) текущите сметки на ТКЗС

 

110
147
78
21849

11.20
27.80
16.20

Иска се:

  1. Да се съставят статии за операциите през м. декември 1952 г.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.
  3. Да се състави оборотната ведомост на 30 декември 1952 г.
 

Нашите офиси в страната

Партньори